El cens de 1646

Spread the love

Trasllat fidedigne del veïnat disposat per la Diputació de la Generalitat (tres estaments del Regne) en 13 d’octubre de 1646 als jurats i justícies de tots els pobles del Regne, amb relació nominal dels veïns (caps de cases) de totes les cases habitades.

ARV. Generalitat, 4828, pag. 407r-408v.

Nº 470 / 407

Inventari a de les cases de la Baronia de Çella

Damia AllamanyVª na Peresa
Tomas PeresBerthomeu Soler
Joseph SerdaJoseph Garcia
Visent MoralesBlay Soler
Visent BrotonsJoan Climent
Felip ClimentBatiste Mira
Pere Joan BerenguerBatiste [Com]pany
Andreu GinerFelip Climent menor
Jeroni FerrerSalvador Reig
Blay ClimentLlois Soler
Jaume ClimentAgosti Pastor
Berthomeu SolerJoseph Giner
Nofre MartinesJaume Llinares
Joan HortisVª na Reja
Joan HortisLo Retor
Vª na Picona 
Batiste Company menorEsteve Berenguer
Pere GonçalesAmaro Seva
Pere LlinaresNofre Giner
Andreu SolerLlorens Peres
Llois Joan GarciaJoan Reig
Tomas Peres fusterMarch Hortis
 Francesc Soler  

Certifique Joan Miquel notari publich per tot

lo regne de València y escriva dels Justicia

y Jurats desta Baronia de Cella com inse-

gut una horde dels senors elet dels

presentaments del present regne deValència

los Justicia y Jurats desta Baronia en semps

a mi dit notari aven accedit personalment

a cascuna de les cases de dita Baronia y pe-

ra poder altra sertesa enviar los numeros

sert be aquelles a la Ciutat de Valencia

a hon dit señors elets no en venen y manen

y aven trobat averi en dita Baronia les

quaranta y quatre cases que en la pre-

sent van mecionades y destintes

y no mes lo qual sertifique de ma pro-

pia escrivint fefaent en fe de lo

qual jo dit Joan Miquel notari pose

assi mon acostumat de acte de

notari ª

Sig [signe notarial] ne

Lo rector de la present Baronia te en a cassa

un nebot casat ab muller a gasto de dit rector y diu

que no demes una cassa que rellevada resta

en quaran y tres casses

                                 Miquel notari

 Nº 470

                                                     Sella – entregada en 2 de dehembre 1646 

Vicent Olcina